Engelsk

Formålet med engelskundervisningen på Musikefterskolen i Humble er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.
Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes lyst til aktivt at bruge fremmedsproget. Herved skal undervisningen dels gøre eleverne i stand til at mestre fremmedsproget og dels stimulere deres lyst til at beskæftige sig med engelsksprogede landes kulturforhold. Undervisningen skal således give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og styrke både deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Mundtlig engelsk:
Undervisningen foregår fortrinsvis på engelsk. Det er lærerens opgave at introducere eleverne til en bred vifte af genrer; artikler, noveller, digte, fantastiske fortællinger, billeder, film mm.- både fra grund-bøgerne, men også fra andre kilder (Internettet, engelske/amerikanske magasiner og aviser mm.).
Undervisningen søges afviklet med variation og veksler mellem klasseundervisning, individuelt/selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Vi tilstræber, at alle elever (på den ene eller anden måde) “er på” i hver eneste lektion. Eleverne skal gennem arbejdet med sproget få lyst til at bruge sproget og udvide evnen til at kommunikere med engelsktalende personer – på og uden for skolen.

Skriftlig engelsk:
Der arbejdes med forskellige teksttyper fra bøger, blade, Internet, film og musikvideoer.
Computeren bruges som dagligt arbejdsredskab til tekstbehandling, informationssøgning, stavekontrol og grammatikøvelser.
I grammatik arbejdes der med sprogets opbygning, centrale sætningsled, ordklasser og bøjningsmønstre, som sætter eleverne i stand til at udtrykke sig skriftligt i et klart og forståeligt sprog.
I forbindelse med det skriftlige arbejdes der med skriveprocessen fra idéfase til færdig tekst. Eleverne gøres endvidere fortrolige med kravene ved de skriftlige prøver. Det er vigtigt, at eleverne lærer at bruge en disposition. For nogle af de skriftlige afleveringer benyttes de originale eksamens-stiloplæg. Gennemgang af oplæg foregår på klassen, men selve stilen skrives i fritiden.
Lærerne aftaler et bestemt antal afleveringer af forskellig karakter.

Projekt:
For de enkelte studieretninger udarbejdes projekter i henhold til studieretningens navn og indhold. Projektarbejdet benytter sig af forskellige medier i præsentation og formidlingsfasen, lige som der også kan inddrages musik, sang eller dans i arbejdet, der hvor det falder naturligt.

Seneste nyt

Generalforsamling

Der har været generalforsamling ved Musikefterskolen i Humble, og bestyrelsen for det kommende år er, som følger: Bib...

Læs mere her

MusikCamp 2019

Den 28. juli - 3. august 2019 afholder Musikefterskolen i Humble MusikCamp for musikglade unge mellem 12 og 15 år. Her f...

Læs mere her

Teaterkoncert: Drømmer jeg drømmer

Musikefterskolen i Humble inviterer til gratis premiere på vores årlige teaterkoncert, som i år handler om drømme i bred...

Læs mere her


Flere nyheder