Dansk

Danskfaget på Musikefterskolen i Humble skal være en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetik, etik og historisk forståelse.
Gennem danskfaget skal eleverne få lyst til at bruge sproget og udvikle en analytisk indstilling til de forskellige sproglige udtryksformer.
Danskundervisningen skal styrke elevernes faglige kundskaber og gøre dem i stand til at studere, lytte, reflektere, forstå og udtrykke sig i skrift og tale. Endvidere tager danskundervisningen samfundsrelevante problemstillinger frem og sigter på at øge elevernes kritiske sans og gøre dem til aktive deltagere i debatter og aktuelle relevante problemstillinger. I danskfaget inddrages derfor sideløbende fagene samfundsfag, historie samt kristendom, hvorved fag-faglige såvel som tværfaglige aspekter bearbejdes. Det er således tanken, at fagenes gensidige påvirkning tydeligt fremtræder, og at undervisningen som helhed er dynamisk.

Mundtlig dansk:
Der arbejdes med gennemgang af forskellige genrer mht. form, indhold og karakteristika: sagprosa, novelle, eventyr, essay, lyrik, billede mm.

Udover genregennemgang kan der veksles mellem litteraturhistorie (mindst en periode), emne-arbejde og forfatterskab.

Der læses tre hovedværker, deraf skal mindst 2 være romaner af danske forfattere. Den tredje kan være: roman, film, novellesamling, tegneserie eller digtsamling.
Undervisningen er differentieret og afvekslende og er i sin helhed præget af innovation og kreativitet. Den daglige undervisningen tager ofte afsæt i klasseundervisning, men fordrer ligeledes, at eleverne fordyber sig i sigtet mod selv at blive studerende.

Skriftlig:
Her arbejdes med forskellige genrer og skriftlige opgaver inden for flg.: sagprosa (rapport, læserbrev, artikel, reportage, dagbog m.v.), novelle, eventyr, essay.
Derudover skal eleverne lære på skrift at kunne gøre rede for analyse og fortolkning af div. genrer.

Disposition (indledning, præsentation af tekst, afslutning m.m.) er en naturlig del af stilarbejdet. Oplæg og gennemgang foregår på klassen, men selve stilen skrives i fritiden.

Derudover gennemgås tegnsætning, retstavning, orden, opsætning mv.

Danskfaget farves og vinkles i emnevalg, arbejdsform og udtryksformer af de enkelte studieretningers overskrifter.

Seneste nyt

Få ledige pladser tilbage til 19/20

Vi har kun få ledige pladser tilbage til næste skoleår, så det er ved at være sidste chance for tilmelding. Hvis du er i...

Læs mere her

Humble Festival

Fredag d. 24. maj kl. 10:00 - 14:00 afholder Musikefterskolen i Humble vores årlige Humble Festival. Humble festival...

Læs mere her

Generalforsamling

Der har været generalforsamling ved Musikefterskolen i Humble, og bestyrelsen for det kommende år er, som følger: Bib...

Læs mere her


Flere nyheder